ინფორმატიკის ოლიმპიადის ჩატარების მიზნები

 

 • სასწავლო პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლის ინტერესის გაღვივება;
 • სამართლიანი, ობიექტური და გამჭირვალე შეფასების სიტემის გამოყენებით ნიჭიერი, პერსპექტიული, საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესწავლით დაინტერესებული მოსწავლეების გამოვლენა, წახალისება, ერთმანეთთან გაცნობა და დაახლოება;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების კვალიფიციურ და პერსპექტიულ მასწავლებელთა გამოვლენა, წახალისება, ერთმანეთთან გაცნობა და დაახლოება;
 • საქართველოში საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების პოპულარიზაცია;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში ახალგაზრდა თაობის ინტერესის და სწავლის მოტივაციის ამაღლება;
 • საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების დონის ამაღლება;
 • მოსწავლეებისათვის პროფესიული ორიენტაციის ჩამოყალიბებაში ხელშეწყობა, საინფორმაციო საზოგადოებაში ადაპტაციისათვის და მომავალი საუნივერსიტეტო განათლებისათვის თუ პრაქტიკული საქმიანობისათვის საფუძვლის მომზადება;
 • მოსწავლე-ახალგაზრდობისათვის ანალიტიკური, შემოქმედებითი, კვლევითი, ოპტიმალური გადაწყვეტილებების მიღებაზე ორიენტირებული აზროვნების ჩამოყალიბება;
 • ქვეყნის ინტელექტუალური და სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლებისათვის საფუძვლის შექმნა;
 • ინფორმატიკაში ეროვნული თუ სხვადასხვა საერთაშორისო ოლიმპიადებში (მათ შორის მსოფლიო) მონაწილეობის მისაღებად ნიჭიერი და პერსპექტიული მოსწავლეების მოძიება საოლიმპიადო მუშაობაში მათი შემდგომი ჩართვის მიზნით.
 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმის ხელშეწყობა.