Olyinfo 2021 წლის შემოდგომის სეზონის ტესტები

III-IV ასაკობრივი ჯგუფის ამოცანები ჩამოტვირთვეთ ბმულიდან

V-VI ასაკობრივი ჯგუფის ამოცანები ჩამოტვირთვეთ ბმულიდან

VII-VIII ასაკობრივი ჯგუფის ამოცანები ჩამოტვირთვეთ ბმულიდან

IX-XII ასაკობრივი ჯგუფის ამოცანები ჩამოტვირთვეთ ბმულიდან